Welcome to GoLive CyberStudio 3 Bild:Eutrofieringsvinjett
Begreppet eutrofiering

Kväveomsättning (N)

Fosforomsättning (P)

Analyser av fosfor och kväve

Växtnäring -- tillväxt – produktion

Eutrofieringsexperiment lab – sjö

Bedömning, N- eller P-reglering

Effekt av ökad N-tillförsel

Säsongvariation, P- och N-halter

Trofiklassificering

Fosforbelastning – fastläggn. –halt

P och N-källor, -typvärden, -trender

Halter och haltskillnader i sv. sjöar

Sjöar med max fosforhalter 1990

Bedömningsgrunder för sjöar

Grunda sjöars problem

Restaurerade sv. sjöar

Trender för växtnäringshalter

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3

Bedömningsgrunder för sjöar: 1.Tillståndsbedömning fosfor och kväve

    Det första svenska klassificerings och bedömningssystemet för bedömning av bl. a. eutrofiering kom 1969. Det följdes av provisoriska bedömningsgrunder för fosfor 1983 och av "Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag" 1990. De har nu (1999) ersatts av "Bedömningsgrunder för miljökvalitet - sjöar och vattendrag".De första bedömningsgrunderna hade olika klassificering beroende på användningen av vattnet (driksvatten, fiske, bad etc.) medan de nu gällande baseras på en allmänekologisk bedömning. Fosfor bedöms i sjöar efter sin produktionsstimulerande effekt medan kväve klassificeras efter hur vanliga olika kvävenivåer är i landet. Förhållandet mellan kväve- och fosforhalter läggs till grund för en bedömning av om relativt kväveunderskott föreligger och om kvävefixering kan förväntas samt vilken typ av växtplankton som kan förväntas.

    I vattendrag bedöms i stället transporten av kväve och fosfor som ett mått på växtnäringsförlusterna från avrinningsområdet och belastningen på nedströms liggande sjöar och på havet.

    Tillstånd (=halt, kvot eller transport enl ovan) och avvikelse (nutida tillstånd i relation till ett referenstillstånd eller "jämförvärde") bedöms separat. Alla bedömningsskalor har 5 intervall. Tillståndsklasserna för fosfor- och kvävehalter i sjöar är:


 Klass  Benämning  Färg  Totalfosforalt maj-okt (µg P/l)   Totalfosforalt aug (µg P/l)  Totalkvävehalt maj-okt (µg N/l)
 1 (1a,1b)  Låga halter  Mörkblå  0–12,5  0-12,5  0–300
 2  Måttligt höga halter  Grön  12,5-25  12,5-23  300-625
 3  Höga halter  Gul  25–50  23-45  625-1250
 4  Mycket höga halter  Orange  50–100 45-96  1250-5000
 5  Extremt höga halter  Röd  >100  Ej def.  >5000


    Reduktionen av mätvärdesskalan för fosfor har gjorts så att tillståndsklassificeringen ligger nära den limnologiska indelningen i olika trofitillstånd. Med gängse terminologi motsvarar klasserna oligotrofi (1), mesotrofi (2), eutrofi (3+4) och hypertrofi (5). Inom det oligotrofa området finns goda skäl att urskilja en karaktäristisk grupp med halter under 6 µg P/l (1a), vilket motsvarar ultraoligotrofi. I de nya bedömningsgrunderna görs en justering av klassgränser både för kväve och fosfor jämfört med tidigare.

    Halter avser säsongmedelvärde maj-okt under 1 år baserat på månatliga mätningar i epilimnion eller på 0,5 m djup. I lägre haltintervall har totalfosforhalten liten säsongvariation och bedömning kan därför göras även på halter mätta i augusti men då under 3 år.

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Gunnar Persson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
 

Uppdaterad 97-02-14 Welcome to GoLive CyberStudio 3
Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se