Welcome to GoLive CyberStudio 3 Bild:Eutrofieringsvinjett
Begreppet eutrofiering

Kväveomsättning (N)

Fosforomsättning (P)

Analyser av fosfor och kväve

Växtnäring -- tillväxt – produktion

Eutrofieringsexperiment lab – sjö

Bedömning, N- eller P-reglering

Effekt av ökad N-tillförsel

Säsongvariation, P- och N-halter

Trofiklassificering

Fosforbelastning – fastläggn. –halt

P och N-källor, -typvärden, -trender

Halter och haltskillnader i sv. sjöar

Sjöar med max fosforhalter 1990

Bedömningsgrunder för sjöar

Grunda sjöars problem

Restaurerade sv. sjöar

Trender för växtnäringshalter

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3
  Bedömningsgrunder för sjöar:

  2.Avvikelse- eller påverkansbedömning

  Enligt bedömningsgrunderna klassificeras förutom tillstånd även "avvikelse" genom att man bildar kvoten mellan nuvarande tillstånd och ett jämförvärde. Jämförhalter kan uppskattas med ledning av äldre undersökningar i det aktuella området eller erhållas från andra likartade men opåverkade sjöar i närheten. I brist på annat kan man också använda ett beräknat "jämförvärde". Vid kvotberäkningen används då som jämförvärden de lägsta växtnäringshalter som uppmätts i sjöar i relation till vattnets absorbans eller vattenfärg. Den beräknade avvikelsekvoten klassindelas i 5 avvikelsegrader.

  I sjöar bedöms endast totalfosforhaltens avvikelse från jämförvärdet.

Avvikelseklass  Benämning  Färg Uppmätt halt/jämförvärde
 1*  Ingen eller obetydlig avvikelse  Mörkblå  <1,5*
 2  Tydlig avvikelse Grön  1,5–2,0
 3  Stor avvikelse  Gul  2,0–3,0
 4  Mycket stor avvikelse  Orange  3,0-6,0
 5  Extrem avvikelse  Röd  >6
* I vissa kalkade eller försurade sjöar kan kvoten understiga 1, vilket indikerar oligotrofiering. Noteras särskilt!

  I Sötvatten ´90 -- det första nationella aktionsprogrammet för sjöar och vattendrag -- antogs som princip att som långsiktigt mål för sjöar och vattendrag i Sverige skall påverkansgraden inte överskrida 1, utan sänkas till högst 1 (ej höjas till 1!). Detta mål fanns också i den miljöproposition som senare togs av riksdagen.

  Enligt den senaste miljöpropositionen som antagits har Sverige numera 15 nationella miljömål varav eutrofiering behandlas i ett: "Ingen eutrofiering". Detta mål har dock inte ännu fått någon operationell eller praktisk definition.

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Gunnar Persson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
 

Uppdaterad 97-02-14 Welcome to GoLive CyberStudio 3
Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se