Welcome to GoLive CyberStudio 3 Bild:Eutrofieringsvinjett
Begreppet eutrofiering

Kväveomsättning (N)

Fosforomsättning (P)

Analyser av fosfor och kväve

Växtnäring -- tillväxt – produktion

Eutrofieringsexperiment lab – sjö

Bedömning, N- eller P-reglering

Effekt av ökad N-tillförsel

Säsongvariation, P- och N-halter

Trofiklassificering

Fosforbelastning – fastläggn. –halt

P och N-källor, -typvärden, -trender

Halter och haltskillnader i sv. sjöar

Sjöar med max fosforhalter 1990

Bedömningsgrunder för sjöar

Grunda sjöars problem

Restaurerade sv. sjöar

Trender för växtnäringshalter

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3

Växtnäring från kommunala reningsverk

    De kommunala avloppsnäten med tillhörande reningsanläggningar svarar för en betydande andel av växtnäringstillförseln till många sjöar och vattendrag. Hushållsspillvatten dominerar tillförseln till reningsverken men många andra källor kan finnas.Bild: Utsläppen från reningsverken har förändrats starkt i tiden. Utsläppen av fosfor och organiskt material kulminerade på 1960-talet (figur). Därefter kan först effekten av nybyggda biologiska reningsverk avläsas fram till början av 1970-talet, varefter nästa utbyggnadsfas av reningsverk med kemisk fällning gav ytterligare en utsläppsreduktion. Idag kan ca 98% av den fosfor som förs till ett reningsverk överföras till kemiskt fällt slam. De reducerade kväveutsläpp som antyds under de senaste åren beror på införandet av kvävereduktionssteg som påbörjats längs kusterna. Denna utbyggnad kommer att fortsättas vid kustförlagda reningsverk söder om Ålands hav samt vid reningsverk i inlandet med stora utsläpp till de berörda havsområdena där kväve i första hand anses vara produktionsreglerande.

Bild: tidsutveckling 1940-95 f

    Effekterna av reningsverksutbyggnaden har varit tydliga lokalt bl. a. i Mälaren men har inte fått samma genomslag i grunda som i djupa sjöar.
    Enskilda avlopp förekommer huvudsakligen i glesbygd och har inte samma reningsstandard som tätortsavlopp. Glesbygdsutsläppen har därför numera en relativt stor betydelse framför allt om man jämför med reningsverksutsläpp enbart till inlandsvatten.

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Gunnar Persson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
 

Uppdaterad 98-06-10 Welcome to GoLive CyberStudio 3
Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se